HINDI GRAMMER

वर्तनी

लिखने में उपयोग होने वाली  रीति को ‘वर्तनी’ या अक्षरी कहते हैं। वर्तनी को ‘हिज्जे’ के नाम से भी जाना जाता हैं । वस्तुतः वर्तनी का सीधा संबंध उच्चाण से होता है हिन्दी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है अतः इन दोनों कामो के लिए वर्तनी बहुत आवश्यक हैं । क्योकि बोलना उच्चारण से सम्बंधित हैं  और अगर उच्चारण अशुद्ध  होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध  होगी। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियों आ जाती हैं जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियों आ जाती हैं।

प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध  और शुद्ध रूप निम्नलिखित हैं-

स्वर संबंधी अशुद्धियाँ

‘अ’ ‘आ’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
अजमाइशअजमाइशअजमाइशअजमाइश
अन्त्यक्षरीअन्त्याक्षरीब्रह्मणब्राह्मण
अर्यावर्तआर्यावर्तव्यवसायिकव्यावसायिक
अविष्कारआविष्कारहस्ताक्षेपहस्तक्षेप
अशीर्वादआशीर्वादचहरदीवारीचहारदीवारी

 

‘इ’ ई संबंधी अशुद्धियाँ-

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
आशिर्वादआशीर्वादतुलसिदासतुलसीदास
प्राणिप्राणीमहाबलिमहाबली
कालिदासकालिदासयानियानी
बाल्मीकीबाल्मीकिशताब्दिशताब्दी
अतिथीअतिथिक्षतीयक्षत्रिय
निरिक्षण   निरीक्षणकिर्तिकीर्ति
बहुव्रीहीवहुव्रहीहिसमिक्षा समीक्षा
पुष्टीपुष्टिपरिणती  परिणति
हानीहानिहीजड़ाहिजड़ा

 

‘उ’ ‘ऊ’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
अनुदित अनूदित  नेहरुनेहरू
जरुरतजरूरतनुपुरनूपुर
अरूणअरुणरुई  रूईअरूण
ऊत्थानउत्थानरूपयारुपया
गुरूगुरुसाधूसाधु

 

‘‘ऋ’’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
अनुग्रहीतअनुगृहीतपैत्रिकपैतृक
उरिणउऋणरिगवेदऋग्वेद
रिणीऋणीसंग्रहीतसंगृहीत
रिषिऋषितृकोणत्रिकोण
रितुऋतुत्रितीयतृतीय

 

‘ए’ ‘ऐ’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
शनेः शनेःशनैः शनैःएक्टऐक्ट
सेनिकसैनिकफ़ैलफ़ेल
भाषाऐंभाषाएँफ़ैंकनाफ़ेंकना
केबिनेटकैबिनेटसैनासेना
चाहिऐचाहिएमटमेलेमटमैले

 

‘ओ’ ‘औ’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
अलोकिकअलौकिकनोकरीनौकरी
ओद्योगिकऔद्योगिकअक्षोहिणीअक्षौहिणी
ओरतऔरतपोरुषपौरुष
न्यौछावरन्योछावरझौंपड़ीझोंपड़ी
त्यौहारत्योहारप्रोढ़प्रौढ़

 

अनुस्वार (ं), चन्द्रबिन्दु (ँ) संबंधी अशुद्धियाँ  

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
मिठाईयाँ  मिठाइयाँझांसी  झाँसी
पांचवांपाँचवाँटांगनाटाँगना
परछाइयाँपरछांइयाँमुंहमुँह
बांसुरीबाँसुरीकांपनाकाँपाना
बांझबाँझहँसहंस

 

विसर्ग (: ) संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
दुश्शीलदुःशीलनिशुल्कनिःशुल्क
प्रायप्रायःमनस्थितिमनःस्थिति
दुखदुःखशनै शनैशनैःशनै
निस्वार्थनिःस्वार्थदुशासनदुःशासन
प्रातकालप्रातःकालअघोपतनअधाःपतन

 

                                 व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ


‘छ’ ‘क्ष’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
नछत्रनक्षत्रलछमनलक्ष्मण
प्रछेपास्त्रप्रक्षेपास्त्रछमाक्षमा
छीणक्षीणआकांछाआकांक्षा
छेत्रक्षेत्रनिरपेछनिरपेक्ष

 

‘ज’ ‘य’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
अजोधाअयोधयाजुवतीयुवती
जम यमजदि यदि
जाचनायाचनाजमुनायमुना

 

‘ट’ ‘ठ’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
हट्ठा-कट्ठाहट्टा-कट्टाकुष्टकुष्ठ
हृष्ठ-पुष्ठ हृष्ट-पुष्ट  वरिष्ट वरिष्ठ
श्रेष्टश्रेष्ठमिष्ठान्नमिष्टान्न
इष्ठइष्टयथेष्ठयथेष्ट
युधिाष्टिरयुधिाष्ठिरप्रविष्ठप्रविष्ट
चेष्ठाचेष्टाअंत्येष्ठिअंत्येष्टि

 

‘ड’ ‘ड़’ ‘ढ’ ‘ढ़’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
आषाढआषाढ़घोडाघोड़ा
सीडि़यांसीढि़यांपडतापड़ता
पेडपेड़ढ़ेरढेर
झाडूझाड़ूबूढाबूढ़ा

 

‘ण’ ‘न’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
पर्यावरनपर्यावरणकृष्नकृष्ण
तरुनतरुणकल्यानकल्याण
कारनकारणरनभूमिरणभूमि
चरनचरणश्रवनश्रवण
रसायणरसायनपुन्यपुण्य

 

‘ब’ ‘व’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
बृष्टिवृष्टिबिकटविकट
बीबीबीवीबिख्यातविख्यात
बैदेहीवैदेहीबिभीषणविभीषण
ब्याकरणव्याकरण बिमलविमल
दबदवादबदबाबिषविष

 

‘य’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
अंताक्षरीअंत्याक्षरीकेन्द्रीय करणकेंन्द्रीकरण
कृत्य कृत्यकृत कृत्यअंतधयनिअंतधानि
सामर्थसामर्थ्यकवित्रीकवयित्री
सट्टश्यसट्टशजाज्वलमानजाज्वल्यमान
अधयनअधययनराजपाल राज्यपाल

 

‘र’ ‘ड़’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
घबड़ानाघबरानामात्रभूमिमातृभूमि
टोकड़ीटोकरीरामचन्दररामचंद्र
पिंजड़ापिंजरापरयागप्रयाग
कराहीकड़ाहीप्रन्तुपरन्तु
किवारकिवाड़बृजब्रज

 

पंचमाक्षर (‘ड.’ ‘त्र’ ‘ण’ ‘न’ ‘म’) संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
पन्डितपंडितपन्कपंक
चन्चलचंचलझन्डाझण्डा
घन्टेघण्टेन्यून्तान्यूनता
दन्डदण्डकुन्डलीकुण्डली
पन्खापंखाअन्गअंग

 

‘श’ ‘ष’ ‘स’ संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
सिष्टाचारशिष्टाचारभीस्मभीष्म
दुश्कर्मदुष्कर्मशृष्टिसृष्टि
सक्तिशक्तिकौसलयाकौशल्या
स्पर्सस्पर्शसुर्पणखशूर्पणखा
आकर्सणआकर्षणअभिसेकअभिषेक

 

अन्य अशुद्ध  शब्दों के शुद्ध रुप

अशुद्ध   शुद्ध      अशुद्धशुद्ध
अदभुतअद्भुतभग्वतीभगवती
आइनाआईनावृहतबृहत्
इस्वीईसवीश्रीपुत्श्रीपुत
तिथीतिथिप्रतीपादप्रतिपाद्य
द्वारिकाद्वारकालहुलुहानलहूलुहान
उज्जवलउज्ज्वल अभयर्त्थनाअभ्यर्थना
कृप्याकृपयावृच्छेदविच्छेद
उतेजितउत्तेजितपुँजीवादपूँजीवाद
गदगदगद्गद्उपरलिलिखउपरिलिखित
चक्रव्यूहचक्रव्यूहस्तोत्रस्विनीस्त्रेतस्विनी
पूर्तीपूर्तिपरलौकिकपारलौकिक
विलाशविलासअत्यूक्तिअत्युक्ति
सतत्सततअर्हनिशअहर्निश
अष्टम्अष्टमव्यवहारिकव्यावहारिक
दशम्दशमदेदिप्यमानदेदीप्यमान
व्याहब्याहशाष्टांगसाष्टांग
महात्म्यमाहात्म्यकुमुदनीकुमुदिनी
याज्ञवल्कयाज्ञवल्क्यतितिक्षातितीक्षा
गेयारहग्यारहनिष्क्रषतःनिष्कर्षतः

 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

kredoz ias

निर्देशः नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक वर्तनी कीदृष्टि से शुद्ध है । उस सही विकल्प का चयन करें

1. (a) हितेषी (b) हितेशी         (c) हितैषी          (d) हितेसी

2. (a) अतएव (b) एतेव            (c) अतऐव         (d) अतेव

3. (a) छह्             (b) छै                (c) छः              (d) छह

4. (a) दृष्टव्य (b) द्रश्टव्य         (c) द्रष्टव्य           (d) द्रष्टव्य

5. वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए-

(a) आक्रषण                   (b) आकर्षण

(c) आर्कषण                   (d) आर्कशण

6. वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए-

(a) विशेस          (b) विशेष          (c) विषेश          (d) विसेश

7. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है?

(a) उन्नती          (b) उनती           (c) उनती           (d) उन्नति

8. (a) राजनिती (b) राज्यनीति     (c) राजनिति       (d) राजनीति

9. (a) निरस्वार्थ (b) निस्वारथ      (c) निःस्वार्थ       (d) निर्स्वाथ

10. (a) प्रतीपाद (b) प्रतिपादय      (c) प्रतिपाद्य        (d) प्रतीपद्य

11. (a) उपलक्ष (b) उप्लक्ष्य        (c) उपालक्ष्य      (d) उपलक्ष्य

12. (a) तातपर्य (b) तत्पर्य           (c) ततपर्याय      (d) तात्पर्य

13. (a) पुँजीवाद (b) पूँजीवाद        (c) पुंजिवाद        (d) पुंजीवाद

14. (a) सविक्रति (b) स्वीकृती       (c) स्वीकृति       (d) स्विकृती

15. (a) ब्रतन (b) वरतन          (c) बर्तन            (d) बरतन

16. (a) समबन्धि (b) सम्बन्धि       (c) सम्बन्धी       (d) समबन्धी

17. (a) प्राशासनिक             (b) परशासनीक

(c) प्रशासनिक                (d) प्रषासनिक

18. (a) कार्यपालीका (b) कारयापालिका

(c) कार्यपालिका             (d) क्रायपालका

19. (a) विभीषिका (b) विभिषीका

(c) विभिषिका                 (d) वीभीषिका

20. (a) त्रुटि (b) त्रुटी             (c) तुरूटि          (d) तुरूटी

21. (a) ग्रहणी (b) गृहणी           (c) ग्रहिणी          (d) गृहिणी

22. (a) क्लपित (b) कल्पीत        (c) कल्पित        (d) कल्पित्त्

23. (a) समाजिक (b) सामाजिक

(c) समाजीक                  (d) सामजिक

24. (a) प्रस्तुती (b) प्रस्तुति         (c) प्रसतूती        (d) प्रसतुति

25. (a) सद्रश (b) सदर्श           (c) सदृष            (d) सदृश

26. (a) महामहिम (b) माहामहिम

(c) महामाहिम                 (d) महामहीम

27. (a) प्रतिक्रिया (b) प्रितिक्रिया     (c) पतृक्रिया       (d) प्रतिकृया

28. (a) अगाम्य (b) आगाम्य       (c) अगमय        (d) अगम्य

29. (a) कल्यान (b) किल्याण       (c) कल्याण        (d) कलियान

30. (a) व्यवहारिक (b) व्यावाहरिक

(c) व्यावहारिक   (d) व्यावहरिक

31. (a) प्रत्यक्ष (b) प्रतियश        (c) पृत्यक्ष          (d) र्पत्यक्ष

32. (a) आंधीवेशन             (b) अधिावेशण

(c) अधिावेषण                (d) अधिावेशन

33. (a) आनदोलन             (b) आन्दोलन

(c) अन्दोलन                  (d) आन्दलन

34. (a) उपरिउक्त             (b) उपरोक्त

(c) उपर्युक्त                     (d) उपरियोक्त

35. (a) शक्ल (b) शकल          (c) शक्कल        (d) शाक्ल

36. (a) संगटन (b) संघठन         (c) संगठन         (d) संघटन

37. (a) अनूसार (b) अनुस्सार      (c) अणुसार        (d) अनुसार

38. (a) दुशासन (b) दुशासन        (c) दुःशासन       (d) दुशाषन

39. (a) दैदिप्यमान             (b) देदिप्यमान

(c) देदीप्यमान्                 (d) देदीप्यमान

40. (a) विधालय (b) विद्यालय

(c) विद्यालय                   (d) विधयालय

41. (a) न्युनतम (b) न्यून्तम         (c) नुयनतम        (d) न्यूनतम

42. (a) अन्वेषण (b) अनवेषण      (c) अन्वेशण      (d) अन्वेश्ण

43. (a) अन्नुछेद (b) अनूच्छेद      (c) अनुछेद        (d) अनुच्छेद

44. (a) मास्तिष्क (b) मस्तीष्क       (c) मस्तिष्क       (d) मस्तष्क

45. (a) सरवावसर (b) सर्वावसर

(c) सर्ववासर                  (d) सवर्वासर

46. (a) टिपप्णी (b) टिर्प्पणी

(c) टिप्पणी                     (d) टीप्पणी

47. (a) वाछँनीय (b) वांछनिय       (c) वांछनीय       (d) वांछक्षीय

48. (a) कृपया (b) कृप्या           (c) क्रप्या           (म्) किरपया

49. (a) सँकल्प (b) सक्ंलप         (c) सांकल्प        (d) संकल्प

50. (a) पदअधिाकारी (b) पदाधिाकारी

(c) पदधिाकारी               (d) पदाधीकारी

51. (a) परीनाम (b) पारिणाम       (c) परीणाम        (d) परिणाम

52. (a) सांसारिक (b) संसारिक       (c) साँसरिक       (d) संसारीक

53. (a) धारम (b) धार्म             (c) धाम्र             (d) धामृ

54. (a) सामुदाइक (b) सामुदायीक

(c) सामुदायिक               (d) सामूदायिक

kredoz ias

55        (a) सीधांन्त        (b) सिधान्त        (c) सधांन्त         (d) सिधांन्त

56. (a) अभियस्त (b) अभ्यस्थ       (c) अभ्यस्त       (d) अभयस्त

57. (a) पारीतोषिक             (b) परितोषक

(c) परितोषिक                 (d) पारितोषिक

58. (a) निदेशन (b) र्निदेशन         (c) निर्देशन         (d) निर्दशन

59. (a) अभ्यान (b) अभीयान      (c) अभीआन     (d) अभियान

60. (a) गिलहरी (b) गीलहरि        (c) गिलहरि        (d) गलिहरी

61. (a) अठारवीं (b) अठाहरवीं     (c) अठरावीं       (d) अठारहवीं

62. (a) कुरिति (b) कूरीति          (c) कुरीति          (d) कु_ति

63. (a) बूद्धिमानी (b) बुद्धिमानी      (c) बुद्धिमानी      (d) बुरधिामानी

64. (a) अघोपतन (b) अधिाःपतन

(c) अधाःपतन                (d) आधाःपतन

65. (a) परीव्रतन (b) परीवर्तन       (c) परवर्तन        (d) परिवर्तन

66. (a) पदच्युत (b) पदोच्युत       (c) पदचयुत       (d) पदौच्युत

67. (a) संदेहस्पद (b) संदहास्पद     (c) संदेहासपद    (d) संदेहास्पद

68. (a) अपकर्ति (b) अपकीर्ति      (c) अपकीर्ती      (d) अपकिर्ति

69. (a) प्रियुक्त (b) प्रयुक्त           (c) पर्युक्त           (d) प्रर्युक्त

70. (a) सहानुभूति             (b) सहानूभूति

(c) सहानुभूती                 (d) सहानूभुति

71. (a) कोतुहल (b) कोतूहल       (c) कौतुहल       (d) कौतूहल

72. (a) मासुमियत             (b) मासुमीयत

(c) मासूमियत                 (d) मासूमीयत

73. (a) वर्धार्न (b) वृधान           (c) वर्धान           (d) वधार्न

74. (a) निधारित (b) र्निधारित       (c) निर्धाारित      (d) निधार्रित

75. (a) अपातकाल (b) आपतकाल

(c) आपदाकाल  (d) आपातकाल

76. (a) तहसीलदारी (b) तहिसीलदारी

(c) तहशीलदारी  (d) तहीसलदारी

77. (a) तकनिकी (b) तक्नीकी       (c) तकनीकी      (d) तक्निकी

78. (a) सुसील (b) शुशील         (c) सुषील          (d) सुशील

79. (a) समति (b) समीति         (c) समीती         (d) समिति

80. (a) अनूशहरण             (b) अनोसरण

(c) अनुसरन                   (d) अनुसरण

kredoz ias

81. (a) उत्रती (b) उनति

(c) उनती                       (d) उत्रति

82. (a) श्रीमती (b) श्रीमति

(c) सिरीमति                   (d) शिरीमति

83. निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) बिष             (b) वीष             (c) विश             (d) विष

84. यह रास्ता द्रुगम है, सावधानी से चलें ।

(a) दुग्रम            (b) दुरगम          (c) दुर्गम            (d) र्दुगम

85. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) अन्वेषण       (b) अनवेषण      (c) अन्वेशण      (d) अन्वेश्ण

86. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) जान्हवीं        (b) जाहनवी        (c) जाõवी          (d) जाहन्वी

87. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) अघोपतन                  (b) अधिाःपतन

(c) अधाःपतन                (d) आधाःपतन

88. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) श्रष्टि             (b) श्रृष्टि             (c) सृष्टि             (d) श्रष्टि

89. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) क्रपा             (b) क्रर्पा                        (c) क्रिपा           (d) कृपा

90. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) उमड़ना                     (b) उमरना

(c) उमड़णा                    (d) उमडना

91. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) अपकर्ति       (b) अपकीर्ति      (c) अपकीर्ती      (d) अपकिर्ति

92. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) चरण            (b) चरन                        (c) चर्ण             (d) च्रन

93. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) तरुण            (b) तरूण           (c) तरुन             (d) तरून

94. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) कुमुदनी        (b) कुमुदुनी        (c) कुमुदिनी       (d) कुमदुनी

kredoz ias

95. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) ब्रतन            (b) वरतन          (c) बर्तन            (d) बरतन

96. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) प्रतिष्टा          (b) प्रतिष्ठा          (c) परतिष्टा         (d) परतिष्ठा

97. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) मृत्युंजय        (b) म्रित्यन्जय      (c) मृत्युंजय        (d) मृत्युन्जय

98. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) अस्प्रस्यता                (b) अस्पृश्यता

(c) अस्प्रश्यता                (d) अस्पृष्यता

99. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) सताब्दी        (b) सताब्दि        (c) शताब्दि        (d) शताब्दी

100. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) त्रिदोश          (b) तिरदोष         (c) त्रिदोष          (d) तृदोष

101. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) उद्योगीकरण               (b) औद्योगीकरण

(c) औद्योगिकरण             (d) ओद्योगीकरण

102. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) परिणति        (b) परणति         (c) परणिति        (d) परीणीत

103. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) स्थाय           (b) स्थायी          (c) स्थाई           (d) स्थाइ

104. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) जल्दि           (b) जल्दी           (c) जलदी          (d) ज्लदी

105. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) प्राक्कथन      (b) प्रक्कथन       (c) प्राकथन        (d) प्रकाथन

106. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) क्षेत्र  (b) छेत्र  (c) क्षत्र  (d) श्वेत्र

107. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) रसायनिक                 (b) रासायनिक

(c) रासयनीक                 (d) रसयनिक

108. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) प्रतिवादी       (b) प्रतीवादि       (c) प्रतीवादी       (d) प्रतिवादि

109. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) दुअन्द          (b) द्वन्द             (c) द्वन्द्व             (d) द्वंद

110. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) उतसव         (b) उत्सव          (c) उस्तव          (d) ऊत्सव

111. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) सुसमा          (b) सुषमा           (c) सुशमा          (d) सूषमा

112. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) जेष्ठ  (b) ज्येस्ठ          (c) जेठ  (d) ज्येष्ठ

113. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) अन्तधर्यान                (b) अन्तर्धाान

(c) अन्तरधयान              (d) अन्तःधयान

kredoz ias

114. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) अधाम्र         (b) अधा्रम        (c) अधार्म         (d) अधाम

115. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) अनुकृम        (b) अनुक्रम        (c) अनुकर्म        (d) अनुकर्म्र

116. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) रिषि             (b) षि            (c) षि            (d) शि

117. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) दीर्घायु          (b) दीरघायु        (c) दीघायु          (d) दीघीयु

118. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) श्रृंगार           (b) शंगार           (c) सिंगार          (d) शिंगार

119. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) अधयेता       (b) अधिायेता     (c) अधयात       (d) अधययेता

120. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) कवित्री         (b) कवियत्री       (c) कवयित्री       (d) कवियित्री

121. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए-

(a) नछत्र            (b) नक्षत्र            (c) नच्छत्र          (d) नक्षत्त्र

122. शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनें-

(a) शारीरिक       (b) शारीरीक       (c) शरीरिक        (d) सारीरिक

123. निम्नलिखित में कौन-सा शब्द शुद्ध है ?

(a) अधिाशासी               (b) अधिाशाषी

(c) अधिासाशी               (d) अधिाषाशी

124. वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शब्द सही है ?

(a) ज्योतसना                (b) ज्योत्सना

(c) ज्योतिसना                (d) जोत्सना

125. वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शब्द सही है ?

(a) संन्यासी                    (b) सन्यासी

(c) सनियासी                  (d) सनयासी

126. व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है ।

(a) वैवाहरिक                 (b) व्यावहारिक

(c) व्यवाहारिक               (d) वैवहारिक

127. उसका कथन अतिश्योक्ति मात्र था ।

(a) अतिशयुकि्ंत             (b) अतीश्योक्ति

(c) अतीश्याक्ती               (d) अतिशयोक्ति

128. चातक सुवाति की बूँद का प्यासा होता है ।

(a) सवाति         (b) सुवाति         (c) स्वाति          (d) स्वाती

129. साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंधा है ।

(a) अन्यन्याश्रित             (b) अन्योन्याश्रित

(c) अन्यान्याश्रृत             (d) अन्यान्याश्रीत

130. रहस्य, रोमांच और वैचिन्न्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्टय है ।

(a) वैशिष्टय                    (b) वैशिश्ट्य

(c) वैशिषट्य                  (d) वैशिश्टय

131. सेनापति एक स्हस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र मे पंहुचा।

(a) सहस्त्र           (b) स्हस्त्र            (c) सहस्र           (d) सहास्त्र

132. परमात्मा ही समग्र ब्रह्मण्ड का रचयीता है ।

(a) रचयिता        (b) रचियता        (c) राचियता       (d) रचयीता

133. उप्रयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई हैं ।

(a) अवाज                     (b) आबाज

(c) आवाज                    (d) अबाज

134. अपहारण के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है ।

(a) अप्रहाण                    (b) अपरान्ह

(c) अप्राõ                      (d) अपराõ

135. मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए ।

(a) पारमुखपेक्षी               (b) परामुखपेक्षी

(c) परमुखापेक्षी               (d) परमुखपेक्षी

136. जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेछा अलंकार होता है ।

(a) उत्वप्रेक्षा       (b) उत्पृच्छा       (c) उत्प्रेक्षा         (d) उतप्रेक्षा

137. बुढ़ापा दोर्बल्य का सूचक है ।

(a) र्दोरबलय       (b) दौरबलय       (c) दौर्बल्य         (d) र्दोबल्य

138. तानसेन महान संगितज्ञ था ।

(a) संगीतय        (b) संगीतज्ञ       (c) संगीतग्य       (d) संगीतय

139. बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वतिफ़ा दिया जाता था ।

(a) वजिफ़ा         (b) वजि़ा            (c) वजीा            (d) बजीा

kredoz ias

140. प्रत्येक कथन का अपना एक सन्दर्भ होता है ।

(a) सनद्रर्भ         (b) सन्दर्भ          (c) सदंर्भ           (d) सन्द्रभ

141. आधुनिक हिन्दी गद्य का प्रार्दूभाव भारतेन्दु से ही होता है ।

(a) प्रादुर्भाव        (b) प्रार्दुर्भाव        (c) प्राद्रुभाव        (d) परादुभाव

142. हिमालय की उतुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं ।

(a) ऊतुंग           (b) उत्वंग           (c) उत्तग            (d) ऊतग

143. वैज्ञानिक अनुषंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा से प्रतिकूल है ।

(a) अनुशंधान                 (b) अनूसन्धाान

(c) अनुशांधान                (d) अनुसन्धाान

144. वे हिस्दुस्तान एकेडमी के वार्षिक आधिावेसन वें भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे ।

(a) अधीवेशन     (b) अधिावेषन    (c) अधिावेशन    (d) अधिावेश्न

145. प्रधानमंत्री ने मनि्त्रमन्डल की बैठक की अधयक्षता की ।

(a) मंत्रीमण्डल                (b) मन्त्रीमण्डल

(c) मनि्त्रमण्डल              (d) मनि्त्रमन्डल

146. वह इन सब तथ्यों से अनिभिग्य है ।

(a) अनिभिज्ञ      (b) अनभिग्य      (c) अनभीज्ञ       (d) अनभिज्ञ

147. स्वातन्त्रय संग्राम में हजारों वीरो ने अपने प्राणों की आहुति दी।

(a) स्वतन्त्रय       (b) स्वातन्न्न्य     (c) स्वातान्त्रय     (d) स्वातनन्न्य

148. भारतीय समाज का पुनरूत्थान शिक्षा के विकास से ही सम्भव है।

(a) पुनुरूत्थान                 (b) पुनरूत्थान

(c) पुनरोत्थान                 (d) पुनरोथ्थान

149. उनके स्नेह की अर्न्तस्तलीय सरिता मुखमुद्रा से स्पष्ट झाँक रही थी ।

(a) अन्तस्तलीय              (b) अन्तष्तलीय

(c) अन्तश्तलीय              (d) अन्तष्तलिय

150. पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतीद्वन्द्विता बढ़ती है ।

(a) प्रतिद्वन्दीता                (b) प्रतिद्वन्द्विता

(c) प्रतिद्वन्द्वीता                (d) प्रतिद्वन्दिता

151. नायिका उत्ग्रीव रहकर दिनभर नायक की प्रतीक्षा करती रही।

(a) उत्ग्रीव          (b) उद्गीव           (c) उद्गीर्व           (d) ऊद्गीव

152. युधाष्ठिर सबसे बड़े पाण्डव थे ।

(a) युधाष्ठिर        (b) युधिाष्ठिर       (c) युधिाश्ठिर     (d) युधिास्थिर

153. अनुशासन के अभाव में विधार्थियों में उच्शृंखलता आती है ।

(a) उच्छृंखलता               (b) उच्चशृंखलता

(c) उच्श्रंखलता               (d) उत्शृंखलता

154. सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव सनन्) हो जाना चाहिए ।

(a) सन्न)           (b) सन्नद्य          (c) सनद्धा          (d) सन)

155. आजकल आयुवैदिक औषधिायों की विश्वसनीयता बढ़ रही है ।

(a) आयुवेदिक                (b) आयुर्वेदिक

(c) आयुर्वैदिक                (d) आयुर्वैदीक

156. कृष्ण-भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमितिक साम्प्रदायिक कर्मो से सम्बन्धित है ।

(a) निमित्त्कि                   (b) नैमित्त्कि

(c) नेमित्त्कि                    (d) निमीतिक

157. दिन-व-दिन रसायनों के आप्रत्याशीत प्रभाव सामने आ रहे है ।

(a) आप्रात्याशीत             (b) आप्रत्याशित

(c) अप्रत्याशित               (d) अप्रत्याशीत

kredoz ias

158. उपनिषदों को गीता का स्त्रेत कहा जाता है ।

(a) श्रुत              (b) स्त्रुत             (c) श्रोत             (d) श्रोता

159. पति-पत्नी के जोड़े को दमपति कहते हैं ।

(a) द्मपति           (b) दम्पती          (c) दम्पत्त्          (d) दम्पति

160. विक्रमी संवत ईसवी सन्से 57 वर्ष आगे रहता है ।

(a) संवत्           (b) संवत           (c) सम्वत          (d) समवत्

161. अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है ।

(a) अत्याधीक                (b) अत्यधिाक

(c) अतयाधिाक              (d) अत्यधीक

162. अगं-प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य-चिकित्सिक पर्याप्त सफ़ल रहे हैं ।

(a) चिकितसक               (b) चिक्तसिक

(c) चिकत्सिक                (d) चिकित्सक

163. संस्कृत संश्लिश्ट भाषा है ।

(a) संश्लिष्ट         (b) संश्लिस्ट       (c) संस्लिष्ट        (d) संष्लिष्ठ

164. मन्दाकिनी की जलधारा अजस्सर रूप से प्रवाहित हो रही थी ।

(a) अजस्स्र        (b) अजò           (c) अजस्त्र          (d) अजसर

165. सभी भारतीय गीता के माहातम्य से परिचित हैं ।

(a) माहात्म्य       (b) महात्म्य        (c) माहात्मय      (d) माहात्त्म्य

166. शारीरिक आरोज्ञ के लिए प्रातः एवं संधयाकालीन भ्रमण अत्यन्न लाभप्रद माना गया है ।

(a) आरोगय       (b) अरोग्य         (c) आरोग         (d) आरोग्य

167. मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा-सूश्रूषा के लिए समर्पित था।

(a) शूश्रूषा          (c) सुश्रूषा          (c) शूश्रुषा          (d) शुश्रूषा

168. ग्यान का भण्डार अथाह होता है ।

(a) गियान          (b) ज्ञान (c) गिआन         (d) ज्यान

169. विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता ।

(a) निव्यकिर्तकता           (b) निर्वैयक्तिकता

(c) निर्वियक्तिकता           (d) निर्वेयक्तिकता

170. रोगी में उत्कट जिजीविशा थी ।

(a) जीजीविषा                 (b) जिजीविषा

(c) जिजिविषा                 (d) जिजिविशा

171. मैं तुम्हारे उज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

(a) उजव्ल          (b) उज्ज्वल       (c) ऊज्जवल      (d) उजवल

172. प्रकारान्त्र से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है ।

(a) प्राकारान्तर    (b) प्रकारान्तर

(c) प्राकारनतर    (d) प्राकारान्त्र

173. मनुष्य जिसको सामान्य समझता है, उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है ।

(a) सामान्य        (b) सम्मान्य        (c) समान्य         (d) साम्मान्य

174. जहाँ आत्मीयता हो, वहाँ विचार-विनिमय में उपचारिकता नहीं होती ।

(a) औपचारिकता            (b) उपचारीकता

(c) उपचारिकता              (d) औपचारीकता

175. दिन-रात अधयय्न करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर

सका ।

(a) आधयन       (b) अधययन      (c) अधधयन      (d) अद्धायन

176. दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगरगन्य है।

(a) अग्रगन्य       (b) अग्रगण्य       (c) अगर्गन्य       (d) अर्गगन्य

177. दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है-

(a) उभ-चुभ       (b) उन्नति          (c) ऊँचाई          (d) उभय

178. दिए गये शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है-

(a) अर्न्तगन                   (b) अतिआवश्यक

(c) क्रियान्वायन              (d) अतिरंजित

179. दिए गये शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है-

(a) ताम्र             (b) उचारण         (c) इतयादि        (d) मुहँ

180. दिए गये शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है-

(a) सर्वोतम        (b) संसारिक       (c) òोत          (d) कीर्ती

181. दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है-

(a) बहुत            (b) प्रणालि         (c) बल्कि          (d) उपयोग

182. देश-सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की ।

(a) वैयक्तिक                   (b) वैयक्तीक

(c) वैयकतीक                 (d) व्यक्तीक

उत्तरमाला

1.(c)     2.(a)     3.(a)     4.(a)     5.(b)     6.(b)     7.(d)     8.(d)     9.(c)     10.(c)   11.(d)   12.(d)   13.(b)   14.(c)            15.(d)   16.(c)   17.(c)   18.(c)   19.(a)   20.(a)   21.(b)   22.(c)   23.(b)   24.(b)   25.(d)   26.(a)   27.(a)            28.(d)   29.(c)   30.(c)   31.(a)   32.(d)   33.(b)   34.(c)   35.(a)   36.(c)   37.(d)   38.(c)   39.(d)   40.(b)            41.(a)   42.(a)   43.(d)   44.(c)   45.(c)   46.(c)   47.(c)   48.(a)   49.(d)   50.(b)   51.(d)   52.(a)   53.(b)            54.(c)   55.(d)   56.(c)   57.(d)   58.(c)   59.(d)   60.(a)   61.(d)   62.(c)   63.(c)   64.(c)   65.(d)   66.(a)            67.(d)   68.(b)   69.(b)   70.(a)   71.(c)   72.(c)   73.(c)   74.(c)   75.(d)   76.(a)   77.(c)   78.(d)   79.(d)            80.(d)   81.(d)   82.(a)   83.(d)   84.(c)   85.(a)   86.(c)   87.(c)   88.(c)   89.(d)   90.(a)   91.(b)   92.(a)            93.(a)   94.(c)   95.(d)   96.(b)   97.(c)   98.(b)   99.(d)   100.(c) 101.(b)             102.(a) 103.(b)            104.(b)             105.(a) 106.(a) 107.(b)             108.(a) 109.(c) 110.(b)             111.(b)             112.(d)            113.(b)             114.(c) 115.(b)             116.(b)             117.(a) 118.(a) 119.(a) 120.(c) 121.(b)            122.(a) 123.(a) 124.(b)             125.(a) 126.(b)             127.(d)             128.(c) 129.(b)             130.(a)            131.(c) 132.(a) 133.(c) 134.(d)             135.(c) 136.(c) 137.(c) 138.(b)             139.(c) 140.(b)            141.(a) 142.(c) 143.(d)             144.(c) 145.(c) 146.(d)             147.(b)             148.(b)             149.(a)            150.(b)             151.(b)             152.(b)             153.(a) 154.(a) 155.(b)             156.(b)             157.(c)            158.(d)             159.(b)             160.(a) 161.(b)             162.(d)             163.(a) 164.(b)             165.(a)            166.(d)             167.(d)             168.(b)             169.(b)             170.(b)             171.(b)             172.(a)            173.(c) 174.(a) 175.(b)             176.(b)             177.(c) 178.(d)             179.(a) 180.(c) 181.(b)            182.(a)

Read Other topics of hindi

  • वर्ण माला  
  • वर्तनी